Zborový poriadok

Bratská jednota baptistov
v Slovenskej republike

Zborový poriadok
cirkevného zboru Miloslavov

PREAMBULA


Zmysel a cieľ našej existencie

My, znovuzrodení kresťania „kristovci“,
ktorí sa usilujeme spravovať svoje životy podľa zásad Božieho slova,
chceme v prvom rade uznať a osláviť zvrchovaného Boha
za záchrancu našich životov.

Je to úžasná Božia milosť,
ale aj veľká radosť a skutočné naplnenie zmyslu našich životov,
že smieme byť tými, ktorým Boh umožnil stať sa Božími deťmi
a od ktorých očakáva,
že sa budeme podľa svojho obdarovania podieľať
na šírení evanjelia a na výchove učeníkov
vo svojej rodine, alebo v našom cirkevnom zbore i okolí
a takto umožníme záchranu hynúceho hriešneho človeka.

I. Základné ustanovenia

§ 1

Zbor ako Kristovo telo tvorí spoločenstvo znovuzrodených krvou Ježiša Krista, vykúpených a ponorením pokrstených veriacich.

Podľa svedectva Nového Zákona je každý zbor miestnou cirkvou, ktorej Pán Cirkvi, Ježiš Kristus udeľuje prostredníctvom Ducha Svätého dary, potrebné pre jej život a službu.

§ 2

Zbor uskutočňuje svoje poslanie najmä v týchto okruhoch činnosti:

– oslava Boha na verejných bohoslužobných zhromaždeniach
– hlásanie evanjelia Ježiša Krista
– život v spoločenstve kresťanov
– biblické a teologické vyučovanie detí, čakateľov na členstvo a členov zboru, ktoré je otvorené aj širšej verejnosti
– evanjelizačné a diakonské aktivity
– pastorácia aj v nemocniciach a sociálnych ústavoch
– sociálna a charitatívna činnosť

§ 3

Túto činnosť zbor vykonáva v bohoslužobných a ostatných priestoroch patriacich zboru, v rodinách, školách, verejných ústavoch, prenajatých zariadeniach a na verejných priestranstvách.

§ 4

Zbor si pre plnenie svojho poslania oddeľuje a poveruje rôznych pracovníkov: kazateľov, učiteľov, starších zboru, diakonov a pod., podľa zásad Novej zmluvy a podľa svojich podmienok a potrieb.

Každý člen zboru sa podľa vedenia Duchom Svätým podieľa na zverenej činnosti podľa svojho obdarovania, svojich možností a spoluzodpovedá za oddelenie a poverenie jednotlivých pracovníkov.


II. Členstvo

§ 5

Členom zboru sa môže stať každý, kto bol na základe svojej žiadosti a po jej preskúmaní na návrh staršovstva k členstvu odporučený a zborovým zhromaždením prijatý. Predpokladom je znovuzrodenie z Ducha Svätého, krst na osobné vyznanie viery a nový život v Kristovi podľa svedectva Písma svätého.

§ 6

Duchovná a pastoračná starostlivosť je poskytovaná nielen členom zboru, ale aj ich deťom, rodinám a ďalším ľuďom.

§ 7

Všetci členovia zboru majú výsadu a zodpovednosť podieľať sa svojimi darmi (charizmami Ducha Svätého) v súlade s prijatým poriadkom, alebo dohodnutými formami a zásadami, spontánne a tvorivo na zborovom spoločenstve, na bohoslužobných a vzdelávacích zhromaždeniach, ako aj na ostatných aktivitách zboru.

Na základe všeobecného kňazstva okrem kazateľa slúžia aj iní bratia a sestry, prípadne vopred dohodnuté návštevy (po dohode s kazateľom zboru, resp. staršovstvom)

Novoobrátení bratia a sestry sa zapájajú do programu bohoslužieb hlavne piesňami, básňami a osobnými svedectvami.

Členovia zboru majú účasť na Večeri Pánovej. Táto výsada prislúcha aj členom iných zborov BJB a ostatných cirkví.

Členovia zboru majú hlasovacie a volebné právo v zmysle volebného poriadku BJB.

§ 8

Každý môže byť členom len jedného zboru. Prestup do iného zboru sa vykoná na vlastnú žiadosť člena. Zbor BJB Miloslavov zašle novému zboru písomné vyjadrenie k prestupu.

§ 9

U členov, ktorí sa previnia proti zásadám Písma svätého a zborového života zbor uplatňuje biblické formy zborového napomínania.

Kázeňské opatrenia zboru sú zamerané na duchovnú obnovu člena, ktorý sa previnil. Podľa ev. Matúša 18, 15 – 17 sa praktizujú tieto opatrenia:

a) napomenutie bratom, alebo sestrou
b) napomenutie pred dvomi alebo tromi svedkami
c) napomenutie staršovstvom zboru
d) napomenutie zborovým zhromaždením
e) obmedzenie niektorých práv člena zborovým zhromaždením:
– aktívne sa zúčastňovať zborových zhromaždení a konferenčných rokovaní
– zúčastňovať sa zborových porád
– aktívne sa zúčastňovať verejnej služby
– hlasovať, voliť a byť volený
f) pozastavenie členstva
g) vylúčenie zo zboru

O každom kázenskom prípade (od bodu c)…) sa vedie písomný záznam o dôvodoch započatia, aj o jeho skončení. Po pokání a vyznaní požiada člen zboru, ktorého sa kázenský prípad dotýka prostredníctvom staršovstva o obnovenie plných práv člena zboru. O znovuprijatí vylúčeného a o obnovení členských práv rozhoduje zborové zhromaždenie.

Pri ktoromkoľvek stupni zborového napomenutia sa očakáva, že brat/sestra v kázeňskom konaní sa zachová v zmysle 1Korinťanom 11, 27 – 32.

§ 10

Členstvo v zbore BJB Miloslavov zaniká:

– na základe vlastnej žiadosti
– vylúčením
– úmrtím


III. Organizačná štruktúra

§ 11

1. Zhromaždenie cirkevného zboru (zhromaždenie CZ):
je najvyšším orgánom a tvoria ho všetci členovia miestneho zboru, všetkých zborových staníc a diaspor. Prináleží mu právo rozhodovať o všetkých zásadných duchovných a organizačných otázkach zborového života.

2. Staršovstvo cirkevného zboru
je kolektívnym duchovným vedením, ktoré bolo zvolené zborovým zhromaždením. Sleduje a svojimi podnetmi formuje celkovú duchovnú orientáciu zboru, jeho výchovnú, misijnú a pastoračnú stratégiu, rieši disciplinárne prípady, skúma všetky žiadosti o členstvo v zbore a dbá na riadnu prípravu a uvedenie kandidátov členstva do zboru. Je zodpovedné zborovému zhromaždeniu.

Tvoria ho kazateľ z titulu svojej funkcie a volení členovia staršovstva. Počet stanoví zborové zhromaždenie. Staršovstvu predsedá predseda staršovstva, ktorého si spomedzi seba členovia staršovstva zvolia na prvej porade a jeho menovanie schvaľuje zhromaždenie cirkevného zboru. Spravidla ním nebýva kazateľ zboru.

Staršovstvo má byť príkladom vo všetkých oblastiach duchovného života (pravidelná účasť na bohoslužobných zhromaždeniach, v štúdiu a známosti Písma, v modlitebnom a mravnom živote, v misijnej činnosti, v pastoračnej starostlivosti a pod.) Má spravovať majetok a hospodárske záležitosti zboru, zostavovať rozpočty a záverečné účty a predkladať ich zborovému zhromaždeniu na schválenie. Predkladá zboru podnety z konferencií BJB, z Rady, komisií a odborov a zabezpečovať plnenie príslušných uznesení. Predkladá zboru návrhy aj s ich odôvodnením (napr. výmenu kazateľa, stavebné záležitosti, duchovné smerovanie zboru a pod.)


3. Zbor môže zriadiť zborovú radu,
ktorá je výkonným nástrojom zboru a menovaná je zhromaždením cirkevného zboru. Tvoria ju všetci, ktorí boli zborom poverení pracovať na niektorom úseku zborovej práce. Je však orgánom otvoreným a na jej práci sa môžu zúčastňovať všetci členovia zboru. Zameriava sa predovšetkým na organizačné a hospodárske úlohy, podporuje činnosť jednotlivých zborových zložiek, realizuje zborové uznesenia a pod. Zborová rada podlieha zhromaždeniu.

4. Revízna komisia
je volená zhromaždením (CZ), ktorému je tiež priamo zodpovedná. Jej členovia nemôžu byť súčasne členmi výkonných orgánov zboru (staršovstvo, zborová rada). Revízna komisia kontroluje finančné a majetkové hospodárenie zboru.

5. Zložky zboru
sú vytvárané na zaistenie určitých druhov služby. Sú to napríklad:

– výchovný odbor (besiedka pre deti, dorast)
– odbor mládeže
– odbor sestier
– misijný odbor – evanjelizačné tímy
– spevokol, hudobné skupiny
– a iné


IV. Vznik a zánik zboru

§ 12

Na miestach, kde je niekoľko členov zboru, ktorí nemôžu byť pravidelne na zhromaždeniach v sídle zboru, alebo kde vznikajú možnosti ďalšej misijnej práce, sa vytvárajú misijné stanice, ktoré sú súčasťou zboru. Rozsah ich spojenia so zborom, prípadne okruhy vlastnej zodpovednosti, určí zhromaždenie CZ podľa miestnych podmienok.

§ 13

1. Samostatný zbor môže vzniknúť tam, kde je možné zaistiť plný chod a rozvoj zborového života. Osamostatnenie misijnej stanice je možné po dohode s materským zborom.

2. Samostatný cirkevný zbor môže vzniknúť, keď:
a) je schopný duchovne a ekonomicky samostatne existovať
b) si to vyžaduje misijný zámer v danom priestore
c) prijíma Ústavu BJB a jej prílohy
d) vznik cirkevného zboru schváli konferencia delegátov CZ

3. Zbor, ktorý nie je schopný samostatnej existencie, sa môže pričleniť ako misijná stanica k inému zboru BJB. O prijatí do zboru, s ktorým sa zlučuje, rozhoduje zborové zhromaždenie prijímajúceho zboru. Súčasne sa riešia majetkovo – právne záležitosti. O zániku samostatnosti zboru rozhodne celozborové zhromaždenie, a to 2/3 väčšinou z celkového počtu členov zboru.

4. Nakladanie s majetkom v zvláštnych situáciách
4.1. V prípade zlúčenia zboru s iným zborom BJB sa majetok prevedie na nástupnícky zbor BJB.

4.2. V prípade zániku zboru pripadne celý jeho majetok BJB. (Príloha Ústavy BJB č. 3, bod 4. § 12)

4.3. V prípade rozdelenia zboru sa delenie majetku rieši dohodou za spoluúčasti Rady BJB.

4.4. V prípade vystúpenia zboru zo zväzku BJB sa BJB podieľa na likvidačnom zostatku podľa svojej účasti na majetku.

4.5. V prípade zániku BJB bude majetkoprávne otázky riešiť mimoriadna konferencia, ktorá určí likvidátora a schváli spôsob likvidácie.

4.6. O sporných otázkach rozhoduje KDZ.

§ 14

Zbor je právnickou osobou (so samostatným IČO). Ako právny subjekt zodpovedá za svoje hospodárenie a zaisťuje si potrebné prostriedky (zbierkami, príspevkami, darmi, a pod.). Zbor si môže zriadiť účelové zariadenia a vykonávať hospodársku činnosť.

§ 15

Štatutárnym zástupcom zboru je správca zboru a jeho zástupcom je predseda staršovstva.


V. Voľba orgánov cirkevného zboru

§ 16 Voľba kazateľa

1. Volebné obdobie

Kazateľ je volený obyčajne na dobu neurčitú.

Pri dosiahnutí dôchodkového veku staršovstvo vedie s kazateľom rozhovor o možnosti jeho ďalšej služby. S obsahom tohoto rozhovoru staršovstvo oboznámi zbor. Na žiadosť zborového zhromaždenia môže byť vykonaná overovacia voľba.

2. Základné podmienky voliteľnosti
– povolanie Pánom cirkvi a obdarovanie Duchom Svätým pre túto službu
– rozpoznanie obdarovania cirkvou
– život v súlade s Písmom svätým
– odporúča sa najmenej sedemročné členstvo v zbore BJB
– preukázanie biblických a iných znalostí, potrebných pre službu kazateľa, prípadne úspešné ukončenie teologického štúdia.

Okrem teoretických znalostí sú potrebné aj praktické skúsenosti s prácou v zbore aspoň v dĺžke troch rokov (ako laický kazateľ, vedúci práce v mládeži, vedúci práce v besiedke a pod.)

3. Volebná komisia

Prípravu volieb a ich priebeh riadi trojčlenná volebná celozborová komisia, zvolená zhromaždením CZ. Na staniciach zboru môžu byť zvolené podľa potreby dielčie volebné komisie, ktoré organizujú voľby na staniciach.

4. Príprava volieb a ich priebeh

Staršovstvo zboru v spolupráci s Radou BJB vyhľadáva a navrhne vhodných kandidátov. Na základe výberu zostaví nanajvýš trojčlennú kandidátku, ktorú predloží zhromaždeniu CZ (v sídle zboru aj na staniciach) na rokovanie, prípadné doplnenie alebo schválenie (aklamáciou), pričom za schválených sa považujú tí kandidáti, ktorí dostali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov.

Poverení členovia staršovstva rokujú s takto navrhnutými kandidátmi o ich súhlase na záväzné zaradenie na kandidátku. Rokujú tiež so zborom, v ktorom kandidát doteraz pôsobí. Činnosť poverených členov zboru sprevádza modlitebný zápas zboru. Tí, ktorí kandidatúru prijmú, sú zaradení na definitívnu kandidátku a staršovstvo zboru ich pozve na rozhovor v rámci zhromaždenia CZ.

Vlastné voľby sa uskutočnia na volebnom zhromaždení CZ, ako aj návštevami tých, ktorí sa nemohli zo závažných dôvodov volieb zúčastniť. Volebné zhromaždenie CZ je zvolávané najmenej 14 dní vopred. Voľby sú tajné. Voľba musí byť vykonaná osobne do zapečatenej urny. Tí, ktorí volia, podpisujú prezenčnú listinu. Volebná komisia podľa možností navštívi všetkých členov zboru, ktorí sa nezúčastnili volebného zhromaždenia CZ.

Voľby sa uskutočnia tak, že každý volič na volebnom lístku výrazne označí tých kandidátov, s ktorých voľbou súhlasí (prípadne preškrtne tých, s ktorými nesúhlasí). Volebná komisia spracuje výsledky a oznámi ich zboru obyčajne do týždňa od konania volebného zhromaždena CZ. O výsledkoch tiež informuje, a to písomne, všetkých kandidátov, uvedených na kandidátke, a Radu BJB.

5. Podmienky zvolenia

Zvolený je ten kandidát, ktorý dostal 67 % hlasov všetkých členov zboru s volebným právom. V prípade, že nikto z kandidátov nedosiahol súhlas 67 % členov zboru (s volebným právom), voľba sa opakuje so zúženým počtom kandidátov.

6. Nastúpenie do služby

Novozvolený kazateľ preberá prácu v zbore v dohodnutom čase. Ak doteraz slúži v inom zbore, oznámi bezodkladne doterajšiemu zboru, že bol zvolený do iného zboru a dohodne termín odchodu. Pokiaľ nie je dohodnutý iný termín, postupuje sa podľa platných zákonov o ukončení pracovného pomeru.

Spôsob preberania úradu, zodpovednosti a práv upravuje pracovná zmluva, ktorá nesmie odporovať zásadám Zákonníka práce. Pracovnú zmluvu uzatvára na podnet zboru Rada BJB v SR. Súčasťou pracovnej zmluvy je náplň práce (v ktorej sú jasne sformulované práva a povinnosti, ako aj prípadná práca nad rámec bežných povinností kazateľa zboru).

§ 17 Voľby laických kazateľov

Laických kazateľov volí zbor podľa potreby pre službu v celom zbore, vrátane staníc. Kandidátov navrhuje celozborové staršovstvo. Kandidátku môže doplniť ktorýkoľvek člen zboru s volebným právom. Základné podmienky voliteľnosti sú obdobné ako u kazateľa s tým, že sa primerane znižujú nároky na dobu členstva v zbore, prax v zborovej službe aj na vzdelanie. Voľby sa konajú v rámci celého zboru tajným hlasovaním.

Podmienkou zvolenia je súhlas nadpolovičnej väčšiny členov zboru s volebným právom.

§ 18 Voľby diakonov

Voľby sa konajú obdobne ako voľby laických kazateľov, ale spravidla samostatne v jednotlivých miestach, kde sa konajú pravidelné zhromaždenia.§ 19 Voľby staršovstva

1. Volebné obdobie
Volebné obdobie je spravidla trojročné. O zmenách rozhoduje zhromaždenie CZ.

2. Volebná komisia
Zhromaždenie CZ zvolí minimálne 1 mesiac pred voľbami volebnú komisiu. Odporúča sa, aby volebná komisia bola trojčlenná. Vo volebnej komisii nemajú byť tí, ktorí budú kandidovať do staršovstva. O spôsobe voľby volebnej komisie rozhoduje zhromaždenie CZ.

3. Príprava kandidátky
Volebná komisia v spolupráci s doterajším staršovstvom, laickými kazateľmi a diakonmi pripraví návrh kandidátky nového staršovstva tak, aby kandidátka obsahovala spravidla aspoň o 50% viac kandidátov, ako je navrhovaný počet členov staršovstva. Kazateľ zboru v činnej službe je členom staršovstva z titulu svojej funkcie. Na kandidátke sú uvedení len tí kandidáti, ktorí kandidatúru prijali. Takto zostavená kandidátka sa predkladá zhromaždeniu CZ na doplnenie a schválenie. Za schválenú sa považuje kandidátka, pre ktorú hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Zverejnenie kandidátky sa koná najmenej 14 dní pred voľbami.

4. Počet členov staršovstva – celozborové staršovstvo, staršovstvo staníc zboru
Počet členov staršovstva určuje zhromaždenie CZ v spolupráci s volebnou komisiou. Podľa zaužívanej praxe je v našom zbore šesťčlenné staršovstvo plus kazateľ zboru (z titulu svojej funkcie). Väčšie misijné stanice môžu mať svoje samostatné staršovstvá. Ich právomoc určuje zhromaždenie celého cirkevného zboru. Volí sa obdobne ako staršovstvo zboru. Ak existujú staršovstvá v sídle zboru a aj na staniciach, vytvoria buď členovia alebo zástupcovia jednotlivých staršovstiev podľa miestnych podmienok celozborové staršovstvo, prípadne je najskôr zvolené celozborové staršovstvo celým zborom a potom si volia stanice staršovstvá misijných staníc.

5. Vlastné voľby
sú tajné. Konajú sa na volebnom zhromaždení CZ. Zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomných viac ako 2/3 členov zboru s volebným právom. Každý člen zboru s volebným právom má možnosť si vyzdvihnúť volebný lístok a náležite ho upraviť. Platný je ten volebný lístok, v ktorom je ponechaný (vyznačený) nanajvýš taký počet kandidátov, ako je stanovený počet členov staršovstva. Pri vyznačení vyššieho počtu je volebný lístok neplatný.
Do staršovstva boli zvolení tí kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet odovzdaných platných hlasov, najmenej však viac ako polovicu prítomných členov zboru. Kandidáti, ktorí splnili podmienku zvolenia, ale prevyšujú počet členov staršovstva, zostávajú ako náhradníci.
V prípade potreby (rovnosť hlasov, nedostatočný počet zvolených) sa konajú doplnkové voľby.

6. Voľba jednotlivých funkcií
Predseda staršovstva je navrhnutý pri prvej – ustanovujúcej schôdzi staršovstva. Návrh na predsedu musí byť schválený zhromaždením CZ. Pri ustanovujúcej schôdzi staršovstva sú volené prípadné ďalšie funkcie. Ustanovujúcu schôdzu zvoláva kazateľ zboru, ktorý tiež riadi voľbu jednotlivých funkcií.

Pokladník je volený zhromaždením CZ. Podmienky voliteľnosti a zvolenia sú rovnaké, ako u staršovstva zboru. Pokladník sa volí na neobmedzené obdobie.

§ 20 Voľba správcu zboru

Správcom zboru je spravidla kazateľ zboru. Ak sa zbor rozhodne inak alebo ak nemá kazateľa, zbor si zvolí správcu zboru, ktorý zastupuje zbor aj pred verejnosťou. Správca zboru má právo vystupovať menom zboru. Samotná voľba správcu zboru sa uskutočňuje za takých istých podmienok ako voľba kazateľa. Každoročne, pri výročnom zhromaždení CZ je aklamáciou zisťované, či má túto funkciu naďalej vykonávať zvolený správca zboru. Funkcia správcu zboru je však zásadne záležitosťou rozhodovania zhromaždenia celého cirkevného zboru.

§ 21 Voľba revíznej komisie

Kandidátov navrhne volebná komisia s prihliadnutím na ich duchovnú a odbornú spôsobilosť. Voľba sa koná pri výročnom zhromaždení CZ. Volebné obdobie je trojročné a nemusí byť zhodné s volebným obdobím staršovstva. Revízna komisia je trojčlenná. Podmienky zvolenia sú rovnaké ako pri staršovstve.

§ 22 Zborová rada

Nie je voleným orgánom. Jej zloženie rieši § 11 odst. 3 zborového poriadku.

§ 23 Odbory a zložky cirkevného zboru

Ustanovenie a vedenie zborových zložiek je záležitosťou cirkevného zboru, prípadne staršovstva podľa účelu a rozsahu činnosti. Vedúcich pracovníkov zborových zložiek schvaľuje zhromaždenie CZ, prípadne stanice, a to podľa rozsahu činnosti. S modlitbou sú uvedení do služby. Zhromaždenie CZ má právo vedúcich zborových zložiek voliť aj odvolávať, pokiaľ to uzná za nutné.


VI. Ukončenie služby a odvolanie pracovníkov

§ 24

Práca vo vedení ktorejkoľvek pracovnej zložky zboru, v staršovstve zboru, resp. v kazateľskej službe zaniká uplynutím volebného obdobia, na základe žiadosti príslušného pracovníka, alebo smrťou. Svoje rozhodnutie o ukončení služby v zbore príslušný pracovník dva mesiace pred zamýšľaným termínom odchodu oznámi staršovstvu CZ. Ukončenie služby kazateľa prejedná sttaršostvo s Radou BJB.

§ 25

Práca vo vedení ktorejkoľvek pracovnej zložky zboru, v staršovstve zboru, resp. v kazateľskej službe zaniká:
· na základe vážnych morálnych pokleskov, alebo na základe konania, ktoré nie je v súlade so zásadami Písma.
· na základe konania a učenia, ktoré sa rozchádza sp zásadami BJB.
· na základe dlhodobého neplnenia pracovných povinností

Problémy príslušného pracovníka zboru prerokuje najskôr staršovstvo zboru, ktoré následne predloží zborovému zhromaždeniu CZ návrh na odvolanie príslušného pracovníka zboru. O odvolaniach rozhoduje zhromaždenie CZ tajným hlasovaním za rovnakých podmienok, ako pri voľbe do danej funkcie.

O všetkých prípadoch ukončenia práce vo vedení ktorejkoľvek pracovnej zložky zboru, v staršovstve zboru, resp. v kazateľskej službe je vedený písomný záznam (z rokovania staršovstva zboru, z rokovania zhromaždenia CZ). Zároveň je informácia zasielaná vedúcim odborov, resp. Rade BJB.

Tento zborový poriadok s jeho prílohami bol predložený zboru a schválený zhromaždením cirkevného zboru Miloslavov.