Vierouka baptistov

Bratská jednota baptistov vytvára samostatné spoločenstvá - zbory na čele so staršovstvom zboru a kazateľom. Bohoslužobné zhromaždenia sú bez ceremónií. Hlavnú časť tvorí kázanie a výklad Slova Božieho. Súčasťou zhromaždení sú duchovné piesne. Mladí ľudia spievajú moderné duchovné piesne. Do zhromaždenia je voľný vstup. Je možné si tam zaobstarať Bibliu, kresťanskú literatúru, ale aj nahraté magnetofónové pásky. Hostia majú možnosť požiadať o duchovné rozhovory a zveriť sa so svojimi otázkami a problémami.

 • Ako jediný prameň uznávame Bibliu - Písmo sväté. Z neho sa dozvedáme nasledujúce:
  Pán Ježiš Kristus, večný, jednorodený Boží Syn je jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi.
  (Ján 1,1-14; Fil. 2,9-11)
 • Svojou nevinnou zástupnou obeťou na kríži vydobyl ľudstvu odpustenie hriechov
  (Žid. 9,28; Rim. 5,8)
 • Kto verí tejto radostnej správe, prosí Pána Ježiša Krista o odpustenie svojich hriechov
  (Ján 14,6; 1.Jána 1,9)
 • Dosahuje zmierenie s Otcom v nebi a skutočný večný život
  (Zjav. Jána 3,20; Ján 1,12; Rim. 8,37-39)
 • Zmazaná bola najčernejšia minulosť
  (Rim. 1,20-32; Efež. 2,1-7)
 • Kto dosiahne istotu odpustenia hriechov, stráca postoj pýchy. Preto prosí Ježiša Krista, aby vstúpil do jeho života ako Pán a viedol jeho ďalší život.
  (Rim. 8,32; Sk. 16,32-34; Gal. 1,11-13)
 • Tá istá moc, ktorá pôsobila pri Ježišovom vzkriesení bude pôsobiť aj v našom novom živote.
  (Mar. 16,16; Sk. 2,38)
 • Pán Ježiš tak robí prostredníctvom Ducha svätého, ktorého môžeme vedome prijať. On pošle Ducha svätého, ktorý z nás urobí ľudí s "dobrým ovocím". Zmocní k radosti, svedectvu a k práci cez Jeho dary.
  (Luk 11,13; Gal. 3,26; Sk. 2,38; 1,8; Gal. 5,22; Rim. 8,14-17; 12,1-8; 1Kor.12,1-11)


Baptisti obhajujú dobrovoľnosť a slobodu svedomia ako právo ľudského ducha. Je im vzdialený každý nátlak. Vyznávajú slobodu, ale nie neviazanosť. Je to určitý druh zviazania, v tomto prípade s požiadavkami nášho Pána a Spasiteľa - Ježiša Krista.

Najbližšie aktivity

Kde nás nájdete

Lipové námestie č.d. 246
Obec Miloslavov časť Miloslavov

Navigácia Waze
Navigácia Google
Navigácia iOS Apple

Pravidelné bohoslužby

Nedeľné bohoslužby - nedeľa 9:45
Biblická hodina - streda 19:00
Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Nedeľná besiedka - nedeľa od 9:45-10:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)

Adresa

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
900 42 Miloslavov

Copyright © 2020 Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Miloslavov. Všetky práva vyhradené. Webmasters: miloslavov@baptist.sk